Gecertificeerde rechtenorganisatie

Als eerste rechtenorganisatie in Nederland ontving Videma op 17 augustus 2011 het CBO-Keurmerkcertificaat.

Voor het Keurmerk komen uitsluitend rechtenorganisaties (ofwel CBO's: collectieve beheersorganisaties) in aanmerking die in Nederland op structurele basis en zonder winstoogmerk vergoedingen voor auteursrechten en/of naburige rechten innen en verdelen.

Videma ontvangt het Keurmerk na een uitvoerige audit door het onafhankelijke Keurmerkinstituut, die op grond van haar conclusies een positief advies kon uitbrengen aan brancheorganisatie VOI©E, die de certificaten afgeeft.

De belangrijkste Keurmerkcriteria zijn kort samengevat:

Omgang met rechthebbenden

De CBO dient in statuten/reglementen aan te geven op welke wijze rechthebbenden inspraak krijgen in aanpassingen van die statuten/reglementen. Ten minste een keer per jaar moet een ledenvergadering of een vergadering van aangeslotenen worden gehouden. De inspraak mag ook worden geregeld via een consultatie of door middel van een structuur met sectiebesturen. Ook dient de CBO een klachten- en geschillenregeling voor rechthebbenden te hebben en op de website duidelijk te maken wat daarvoor de procedure is.

Omgang met gebruikers

De CBO dient voor transparantie te zorgen ten aanzien van de rechten die de CBO vertegenwoordigt, tarieven, vergoedingsgrondslagen, betalings- en licentie-voorwaarden en standaardovereenkomsten of -regelingen, waarbij gelijke gevallen gelijk behandeld dienen te worden. Ook voor gebruikers moet er een klachten- en geschillenregeling zijn, die duidelijk op de website kenbaar wordt gemaakt.

Informatieverstrekking

De volgende informatie moet in elk geval op de eigen website staan en op verzoek kosteloos worden verstrekt aan rechthebbenden/gebruikers: jaarverslag; statuten en repartitiereglementen; klachten- en geschillenregeling; algemeen geldende tarieven, tariefgrondslagen, licentievoorwaarden en de vergoedingsregeling voor diensten van branches in geval van brancheregelingen.

Repartitie

Repartitiereglementen moeten minimaal eens in de drie jaar door het bestuur op actualiteit en bruikbaarheid worden getoetst. De uitkomst van deze toetsing wordt in het jaarverslag opgenomen. Repartitie moet plaatsvinden binnen drie kalenderjaren volgend op het kalenderjaar waarin de vergoeding is geïnd.

Klachten- en geschillenregeling

Een klacht over een in rekening gebrachte vergoeding is ontvankelijk als de gebruiker deze heeft ingediend binnen drie maanden na factuurdatum. De CBO geeft duidelijk aan, onder meer op de website, op welke wijze een klacht kan worden ingediend. Binnen een maand na ontvangst van de klacht stuurt de CBO bericht aan de klager over de beslissing op de klacht, dan wel dat de klacht in behandeling is genomen. Beslissing op de klacht dient binnen twee maanden gegeven te zijn. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting overigens niet op.

Voor meer informatie: raadpleeg hier de website van het Keurmerkinstituut.