Brancheorganisatie CBO's

De Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren, kortweg VOI©E, is de brancheorganisatie van Nederlandse collectieve beheersorganisaties (CBO's) voor auteurs- of naburige rechten. De vereniging streeft ernaar het begrip voor de uitoefening van het auteursrecht en de naburige rechten te vergroten en de informatie over de werkwijze van CBO's te verbeteren.


 
De CBO's verdienen het door VOI©E uitgegeven 'CBO-keurmerk' als ze strikte voorwaarden naleven. Het onafhankelijke Keurmerkinstituut toetst de naleving. Het kwaliteitskeurmerk geeft vertrouwen aan belanghebbenden (rechthebbenden, gebruikers, overheid en toezichthouder) dat het collectief beheer op een goede wijze wordt uitgeoefend. Zo bevat het keurmerk regels voor het omgaan met rechthebbenden: voor tijdige en volledige verdeling van de gelden, voor normering van kosten en voor inspraak in het beheer van gelden. Maar ook regels voor transparantie en service aan gebruikers en betalingsplichtigen, zoals voor het overleg over tarieven, regels voor volledige en transparante informatievoorziening en strikte regels en termijnen voor het afhandelen van eventuele klachten van gebruikers, met zo nodig onafhankelijke geschillenbeslechting. Om de onpartijdigheid van de uitvoering te bewaken heeft VOI©E een adviescollege ingesteld: de Commissie van Belanghebbenden. Deze Commissie is samengesteld uit de drie kringen van de belangrijkste belanghebbende partijen: de gebruikers, de rechthebbenden en de CBO's.

De CBO moet zich houden aan de Richtlijnen Goed Bestuur en Integriteit, waarop het College van Toezicht Auteursrechten toeziet. Deze richtlijnen gaan onder andere over transparantie van het bestuursmodel, onafhankelijk toezicht op het bestuur en het uitsluiten van belangenverstrengeling. De richtlijnen bevatten ook een klokkenluidersregeling met een extern onafhankelijk meldpunt.

 

Verdere informatie:

 

VOI©E leden:

Buma, Stemra, Sena, Videma, Reprorecht, De Thuiskopie, Stichting UVO, Leenrecht, Lira, NORMA, PRO, IPRO, Sekam, Sekam Video, StOPnl, Vevam, STAP, Stichting SCGO.