Goed Bestuur en Integriteit

Implementatie Richtlijnen Goed Bestuur en Integriteit CBO’s

Videma heeft zich als lid van VOI©E gecommitteerd aan het door VOI©E in het leven geroepen CBO-keurmerk. In 2011 is in overleg met het College van Toezicht Auteursrechten (CvTA) het onderdeel Richtlijnen Goed Bestuur en Integriteit in het keurmerk geïmplementeerd.

CBO’s vervullen een belangrijke maatschappelijke en vaak complexe taak waarbij met vele verschillende belangen rekening moet worden gehouden. De richtlijnen gaan onder andere over transparantie van het bestuursmodel, onafhankelijk toezicht op het bestuur en het uitsluiten van belangenverstrengeling. De richtlijnen bevatten ook een klokkenluidersregeling met een extern onafhankelijk meldpunt.

 

Besturingsmodel Videma

Het bestuur, toezicht en uitvoering zijn bij Videma georganiseerd via het zogeheten ‘Bestuur + Directie - model’. In dit model wordt het beleid vastgesteld door het bestuur. De overige aspecten van het bestuurlijk proces (voorbereiding en uitvoering van het beleid) zijn gedelegeerd aan directie en MT.

Voor dit model is gekozen omdat het bestuur van Videma - naast toezicht houden op de uitvoering - wil meebeslissen over het te voeren beleid. 

 

Afwijkingen van Principes en Best Practice-bepalingen

Op onderdelen wijkt Videma (bewust) af van de in de Richtlijnen vastlegde Principes en Best Practice-bepalingen:

Onafhankelijk bestuurlijk toezicht

Videma is één van de weinige (zo niet enige) CBO’s waar de rechthebbenden geen zitting hebben in het bestuur van de CBO. Dit is historisch gegroeid. Videma bemiddelt als vrijwillige CBO tussen auteursrechthebbenden en vertoners van tv-beelden. Dit gebeurt op basis van een non-exclusief mandaat van de auteursrechthebbenden.

De uitvoering is zo ingericht dat rechthebbenden zijn gevrijwaard van exploitatierisico’s. Videma keert de geïncasseerde gelden uit aan rechthebbenden onder aftrek van een uitvoeringspercentage. De aan de uitvoering verbonden risico’s en de operationele werkzaamheden zijn ondergebracht bij Bureau Filmwerken BV.

Om dit alles mogelijk te maken is gekozen voor ‘bestuur op afstand’. Afspraken tussen Videma en de rechthebbenden worden gemaakt met een tweetal toezichthoudende stichtingen: Stichting Groeptelevisie (STG) en Stichting Gesloten Netwerken (SGN) waarin de rechthebbenden wel zitting in het bestuur hebben. STG en SGN onderhandelen met Videma over de uitvoeringsfee die Videma ontvangt voor haar werkzaamheden. Daarnaast stellen beide stichtingen (in overleg met Videma) de repartitiereglementen vast. De leden van het bestuur van Videma worden niet benoemd door (besturen van) STG en SGN maar door Bureau Filmwerken BV. 

Afwijkingen ten opzichte van de Richtlijnen Goed Bestuur en Integriteit

Als gevolg van de hierboven omschreven situatie wijkt Videma af van Artikel 1 Richtlijn Integriteit en de artikelen 1, 4, 6 t/m 9 en 21 van de Best Practice-bepalingen inzake het bestuur in een bestuurs- en directiemodel. Deze afwijkingen hebben betrekking op de bestuurders van Videma en vloeien voort uit het feit dat Videma geen traditionele, door rechthebbenden opgerichte CBO is.