Incasso en repartitie

De vergoedingen die Videma incasseert worden, onder aftrek van de kosten van uitvoering, uitgekeerd aan de rechthebbenden. Dit gebeurt volgens de in de repartitiereglementen vastgelegde procedures. In deze reglementen staat tot in detail beschreven waarop Videma de gelden moet toewijzen en afdragen. Naast het repartitiereglement is er ook een reglement bindend advies, dat de geschillenprocedures beschrijft.

Videma rapporteert haar contractanten via een uniek online claimsysteem. De gegevens zijn afkomstig van Stichting Servicebureau Filmrechten (SBF), die deze overigens ook verzamelt voor de rapportage van kabel- en thuiskopierechten. Programma's worden door SBF op grond van de credits aan mogelijke rechthebbenden toegewezen, deze kunnen elk afzonderlijk hun programma's via de speciale website claimen, waarna de toegekende royalty automatisch wordt uitbetaald. In 2016 bevatte de rapportage in totaal zo'n 120.000 uitzendingen.

Gedurende de voor repartitie beschikbare termijn (tot 3 jaar na afloop van het uitzendjaar) zijn wij in staat om ca. 95% van de aan titels toegewezen royalty uit te keren. In de gevallen waar geen uitkering heeft kunnen plaatsvinden betreft het veelal titels met een zeer geringe (individuele) waarde of rechthebbenden waar de totaalwaarde van de hen toekomende royalty heel beperkt is. In dit overzicht vindt u een lijst van titels waarvan Videma op zoek is naar de auteursrechthebbende(n).

Desalniettemin zoekt Videma actief naar ontbrekende, nog niet gecontracteerde rechthebbenden waarbij uiteraard kritisch wordt gekeken naar de kosten die gepaard gaan met deze activiteiten. Bent u  een rechthebbende van televisieprogramma’s die zijn uitgezonden op door Videma vertegenwoordigde zenders en bent u nog niet bij Videma aangesloten dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.