Klachten en geschillen

Klachten van rechthebbenden

Een klacht is een schriftelijke melding, niet zijnde een commentaar, van een rechthebbende waaruit blijkt dat niet aan diens verwachting is voldaan en die niet het karakter heeft van een snel te verhelpen misverstand of gebrek aan informatie. Indien u ontevreden bent over Videma of over een besluit van Videma waardoor u individueel en rechtstreeks in uw belang getroffen bent, kun u een klacht bij ons indienen. U dient uw klacht, voorzien van een heldere onderbouwing, uiterlijk na drie maanden na het ontstaan van de klacht bij Videma in te dienen. U kunt uw klacht richten aan:

Videma
T.a.v. het bestuur
Papland 19e
4206 CK Gorinchem
Of per e-mail: geschil@videma.nl
 
Videma stuurt u uiterlijk binnen twee maanden een ontvangstbevestiging van de klacht. Videma zal uiterlijk binnen drie maanden uw klacht afhandelen en u daarover berichten. Indien de behandeling van de klacht dermate complex is dat afhandeling binnen drie maanden niet mogelijk is, bijvoorbeeld doordat Videma afhankelijk is van informatie van derden, dan kan Videma de reactietermijn verlengen tot maximaal één jaar. Videma zal u daarover tussentijds (iedere zes maanden) schriftelijk informeren.

Indien uw klacht niet binnen de daarvoor gestelde termijn is afgehandeld, indien de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld of indien u geen reactie op uw klacht heeft ontvangen, dan kunt u het alsdan ontstane geschil, binnen drie maanden nadat de genoemde termijn is verstreken, aanhangig maken bij de Geschillencommissie van Videma. Download het procesreglement van de Geschillencommissie van Videma. U kunt uw klacht richten aan:

Secretaris van de Videma Geschillencommissie
Papland 19e
4206 CK Gorinchem

Geschillencommissie Repartitie

Voor een correcte afhandelingen van geschillen, die mochten rijzen naar aanleiding van de uitvoering van de repartitiereglementen Groepsvertonen en/of Doorgifte dient u de procedures te volgen die zijn beschreven in de betreffende repartitiereglementen.