Klachten

Onze medewerkers doen vanzelfsprekend hun uiterste best om uw klacht correct af te handelen. Helaas kan er toch een situatie ontstaan waarmee u niet tevreden bent. Om te zorgen voor een correcte en snelle afhandeling geven wij u hier informatie over de procedure die u kunt volgen.

Verzoek tot mutatie / correctie van in rekening gebrachte vergoeding

Gaat het om een verzoek tot mutatie van een grondslag voor de berekening of correctie van een administratieve fout? Dan moet u uw verzoek binnen drie maanden nadat de vergoeding in rekening is gebracht bij ons indienen. U kunt dat doen via:

Videma
T.a.v. afdeling Backoffice
Papland 19e
4206 CK Gorinchem
E-mail: info@videma.nl

Het indienen van een verzoek heeft geen opschortende werking (dat wil zeggen, de factuur dient wel binnen de gestelde termijn te worden voldaan). Wij zorgen er voor dat uw verzoek zo snel mogelijk - uiterlijk binnen twee maanden- is afgehandeld.

Bent u niet tevreden over de aanpak of het resultaat van uw verzoek of is uw verzoek niet binnen twee maanden afgehandeld? Dan kunt u daarover een klacht bij ons indienen.

Klachten over een in rekening gebrachte vergoeding

Een klacht over een in rekening gebrachte vergoeding kunt u bij ons indienen. Dit kunt u binnen drie maanden nadat de vergoeding in rekening is gebracht doen via:

Videma
T.a.v. afdeling klachten
Papland 19e
4206 CK Gorinchem
E-mail: klacht@videma.nl

Vermeld in het onderwerp van uw brief of email dat de klacht gaat over een in rekening gebrachte vergoeding.

Heeft de afhandeling van uw eerdere verzoek tot mutatie of correctie tot een klacht geleid? Dan nemen wij die klacht uiteraard in behandeling zolang uw eerder verzoek bij ons was ingediend binnen drie maanden nadat de vergoeding in rekening is gebracht.

U ontvangt zo snel mogelijk - uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw klacht - een beslissing op uw klacht. Is dat nog niet mogelijk? Dan melden wij u dat uw klacht in behandeling is genomen.

Het indienen van een klacht heeft geen opschortende werking (dat wil zeggen, de factuur dient wel binnen de gestelde termijn te worden voldaan). Wij nemen uiterlijk binnen twee maanden na ontvangst van uw klacht een beslissing.

Heeft u niet tijdig bericht ontvangen of niet binnen de genoemde termijn een beslissing ontvangen? Of is de beslissing niet naar uw tevredenheid? Dan kunt u, binnen drie maanden na indiening van uw klacht, uw geschil indienen bij de Geschillencommissie Auteursrechten.

Geschillencommissie Auteursrechten

Voordat u uw klacht voorlegt aan de Geschillencommissie Auteursrechten is er een aantal zaken waarmee u rekening dient te houden:

 • Wanneer u onze interne klachtenprocedure hebt doorlopen en we komen samen niet tot een oplossing, kunt u naar de Geschillencommissie Auteursrechten.
 • Dit kan ook als u binnen de reactietermijn geen ontvangstbevestiging of antwoord op uw klacht heeft ontvangen.
 • De Geschillencommissie Auteursrechten behandelt uiteenlopende klachten over in rekening gebrachte vergoedingen, bijvoorbeeld omdat een onjuist tarief is toegepast of omdat de vergoeding naar uw mening niet billijk is.
 • Het factuurbedrag mag niet hoger zijn dan € 100.000,- en u moet binnen drie maanden nadat de vergoeding in rekening is gebracht een klacht of een verzoek om een mutatie of correctie van de factuur volgens onze interne klachtenprocedure bij ons hebben ingediend. (Over geschillen over een in rekening gebrachte vergoeding met een factuurbedrag van 100.000 euro of meer dient de rechter zich uit te spreken. Het is dan aan de rechter of hij voor zijn uitspraak advies vraagt aan de Geschillencommissie Auteursrechten.)
 • Gaat het om een factuur met een waarde van € 50.000,- of meer? Dan geeft u het niet betaalde bedrag bij De Geschillencommissie Auteursrechten in bewaring.
 • Voor het indienen van een klacht wordt klachtengeld gevraagd. Geeft de Geschillencommissie Auteursrechten u gelijk, dan krijgt u dit bedrag terug. De hoogte van het klachtengeld hangt samen met de hoogte van de factuur en varieert van 50 euro (bij een factuurwaarde tot 2.500 euro) tot 750 euro (bij een factuurwaarde tussen 50.000 en 100.000 euro).
 • De Geschillencommissie Auteursrechten betrekt bij haar beoordeling of de hoogte en de toepassing van een in rekening gebrachte vergoeding billijk zijn in ieder geval:
  • Het beginsel dat gelijke gevallen gelijk worden behandeld;
  • De waarde van het gebruik van het werk in het economisch verkeer;
  • De aard en de omvang van het gebruik;
  • De zelfreguleringpraktijk.
 • Wordt het geschil niet binnen drie maanden na de uitspraak van de Geschillencommissie Auteursrechten aan de rechter voorgelegd? Dan wordt hetgeen in de uitspraak van de Geschillencommissie Auteursrechten is vastgesteld, geacht te zijn overeengekomen tussen partijen.

Voor meer informatie over de procedure bij de Geschillencommissie Auteursrechten kunt u terecht op de website van De Geschillencommissie Auteursrechten.

Andere klachten

Ook andere klachten (die niet gaan over een in rekening gebrachte vergoeding) kunt u bij ons indienen. Dit kunt u doen via:

Videma
T.a.v. afdeling overige klachten
Papland 19e
4206 CK Gorinchem
E-mail: klacht@videma.nl

Vermeld in het onderwerp van uw brief of email dat het een andere klacht betreft (niet betreffende een klacht over een in rekening gebrachte vergoeding).

U ontvangt zo snel mogelijk - uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw klacht - een beslissing op uw klacht. Is dat nog niet mogelijk? Dan melden wij u dat uw klacht in behandeling is genomen. Wij nemen uiterlijk binnen twee maanden na ontvangst van uw klacht een beslissing.

Heeft u niet tijdig bericht ontvangen of niet binnen de genoemde termijn een beslissing ontvangen? Dan kunt u, binnen drie maanden na het indienen van uw klacht, het Bestuur van Videma verzoeken uw klacht opnieuw te beoordelen.

Ook als de beslissing niet naar uw tevredenheid is kunt u binnen drie maanden na indiening van de klacht een gemotiveerd verzoek tot herbeoordeling van de klacht indienen bij het bestuur van Videma:

Videma
T.a.v. Het Bestuur
Papland 19e
4206 CK Gorinchem
E-mail: juridischezaken@videma.nl