Toelichting op licentie

Hieronder treft u een praktische samenvatting van de inhoud van uw licentie (wat krijgt u in ruil voor uw vergoeding?), alsmede enkele aandachtspunten met betrekking tot de voorwaarden.

Licentie

Videma beschikt over een non-exclusief mandaat van producenten van tv-programma’s om auteursrechtelijke toestemming te verlenen voor de doorgifte en groepsvertoning van filmwerken. Videma regelt namens de producenten dus de toestemming voor het gebruik van filmwerken, zoals omschreven in artikel 10 lid 1 sub 10jo. 45a lid 1 van de Auteurswet (in gewone spreektaal: de tv-beelden). Videma regelt niet de toestemming voor de muziekwerken in een tv-programma, daarvoor dient u zich te wenden tot Buma en Sena. Met doorgifte wordt bedoeld de beschikbaarheid van filmwerken via een eigen netwerk binnen een bedrijf of instelling. Bekende voorbeelden zijn de doorgifte in hotels naar de kamers, en de doorgifte in ziekenhuizen naar de patiëntenbedden.

Met groepsvertoning wordt bedoeld de openbaarmaking aan een groep, anders dan vormend een familie-, vrienden- of daarmee gelijk te stellen kring. Voorbeelden hiervan zijn de vertoning van sportwedstrijden in een café, of de vertoning van muziekclips in een kledingwinkel. De licentie van Videma vrijwaart voor de doorgifte en groepsvertoning van alle programma’s die te zien zijn op NPO 1, NPO 2, NPO 3 (en de digitale kanalen van de Nederlandse Publieke Omroep), RTL4, RTL5, RTL7, RTL8, RTLZ, SBS6, SBS9, NET5, Veronica, Disney XD, FOX, Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Discovery Channel en TLC. Bij Videma zijn duizenden producenten aangesloten, hieronder bevinden zich ook omroepen, echter niet in hun rol van uitzender maar als auteursrechthebbende (eigenaar) van programma’s.  In een enkel geval kiest een rechthebbende er bewust voor om zich niet bij Videma aan te sluiten. Met ingang van 2021 hebben Universal Studios Limited, Sony Pictures Entertainment Inc., Paramount Pictures International Limited en Warner Bros. Entertainment Inc. ervoor gekozen geen aansluitingsovereenkomst Groepsvertoning met Videma aan te gaan.

Betaling van de vergoeding

De met de licentie overeengekomen vergoeding dient uiteraard te worden betaald binnen de gestelde termijn (doorgaans 30 dagen). In het incassotraject maakt Videma zonodig gebruik van een incassobureau, waarbij in het uiterste geval een gerechtelijke procedure wordt ingesteld. Aan de hand van reeds opgedane ervaringen kan worden geconcludeerd dat de debiteur bij een gerechtelijke veroordeling in het algemeen 4 tot 5 keer meer moet betalen dan het oorspronkelijke factuurbedrag (als gevolg van rente en kosten).

Verzamelfactuur

Indien u ook facturen ontvangt van Buma, Sena en Reprorecht kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een gezamenlijke jaarfactuur van deze organisaties. Om hiervan gebruik te kunnen maken dient u uiterlijk 1 december voorafgaand aan het te factureren jaar via MijnLicentie.nl een daartoe strekkend verzoek in te dienen. Voor meer informatie kunt u uiteraard ook contact met Videma opnemen.

Doorgeven van mutaties

Videma zendt u jaarlijks diverse correspondentie. Niet altijd is de bij ons bekende informatie (nog) actueel. Het kan zijn dat u een adreswijziging nog niet heeft doorgegeven, dat gebruiksparameters zijn gewijzigd of dat naar uw mening de te betalen vergoeding niet op actuele gegevens is gebaseerd. Videma streeft ernaar haar administratie up to date te hebben, maar is daarbij uiteraard ook afhankelijk van uw medewerking. Wijzigingsverzoeken dient u schriftelijk aan Videma kenbaar te maken. Dit kan via:

Videma
Afdeling BackOffice
Papland 19e
4206 CK Gorinchem
E-mail : wijziging@videma.nl

U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van de juiste parameters: als er mutaties zijn dient u deze zelf schriftelijk (post of e-mail) aan ons door te geven. In het geval dat één van onze buitendienstmedewerkers tijdens een controle constateert dat de actuele parameters niet overeenkomen met de licentie, zullen wij € 50,00 (excl. BTW) controlekosten in rekening brengen.

Wijzigingen worden binnen twee maanden na ontvangst van uw verzoek afgehandeld. U ontvangt altijd schriftelijk bericht (post of e-mail) van de afhandeling van uw verzoek. Indien u het niet eens bent met de afhandeling kunt u schriftelijk een gemotiveerde klacht indienen bij de directie van Videma:

Videma
T.a.v. de directie
Papland 19e
4206 CK Gorinchem
Onder vermelding van: klacht mbt wijzigingsverzoek

Bij een gemotiveerde klacht dient een kopie van alle relevante correspondentie gevoegd te zijn. Videma zal de klacht binnen 1 maand afhandelen.

Automatische verlenging

Tenzij bij het aangaan van de licentie al een einddatum is bepaald, werkt de licentie als een (doorlopend) abonnement. Aan het eind van het kalenderjaar wordt de licentie steeds automatisch verlengd, tenzij wij uiterlijk een maand voor ommekomst een schriftelijke kennisgeving ontvangen dat de verlenging niet wordt gewenst (zie hierna).

Opzegging van uw licentie

Overeenkomstig de voorwaarden dient u ons schriftelijk in kennis te stellen van een gewenste beëindiging. Telefonische verzoeken worden niet in behandeling genomen, wij zullen altijd vragen om een schriftelijke bevestiging. De opzegtermijn is 1 maand. De licentie wordt vervolgens beëindigd per de eerstkomende vervaldatum. Let op: als uw licentie per 1 januari van elk jaar automatisch verlengt, dient uw verzoek tot beëindiging dus uiterlijk 1 december voorafgaand bij ons binnen te zijn!

Klacht?

Heeft u een klacht naar aanleiding van een door Videma gestuurde factuur, kunt u gebruik maken van de speciale klachtenprocedure. Deze vindt u hier.