Sportverenigingen (NOC*NSF)

NOC*NSF en Videma hebben een brancheovereenkomst gesloten m.b.t. de licenties voor tv-gebruik bij sportverenigingen. Met deze brancheovereenkomst is er eenduidigheid in de tarieven voor sportverenigingen. Tevens biedt de brancheovereenkomst sportbonden de mogelijkheid om aan hun verenigingen licenties met korting aan te bieden.

Op basis van de brancheovereenkomst met NOC*NSF kunnen sportbonden ervoor kiezen om met Videma een overeenkomst aan te gaan. Als een sportbond aan Videma diensten verricht ten behoeve van de verstrekking van licenties aan de bij deze sportbond aangesloten individuele sportverenigingen, maken de leden van deze sportbond aanspraak op 19,5% dienstverleningskorting op het reguliere tarief. Een uitvoerende sportbond verricht de volgende diensten: inventariseren, factureren en incasseren. Als een sportbond diensten wenst te verrichten, kan de sportbond hierover contact opnemen met Videma.

Indien een sportbond geen diensten wenst te verrichten gelden de met NOC*NSF afgesproken tarieven en sluit elke individuele sportvereniging rechtstreeks bij Videma een eigen licentie af.

Indien de kantine in eigen beheer is van de sportvereniging, dan is deze regeling van toepassing. Indien een vereniging de exploitatie van de kantine heeft uitbesteed (bijvoorbeeld aan een pachter) dan geldt de regeling voor cafés.

Videma heeft met de volgende sportbonden een uitvoeringsovereenkomst gesloten:

  • KNLTB (Koninklijke Nederlandse Tennis Bond)
  • KNVB (Koninklijke Nederlandse Voetbalbond)
  • NTTB (Nederlands Tafeltennisbond) 
  • KNKV (Koninklijk Nederlands Korfbalverbond)
  • KNAU (Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie)
  • KNBSB (Koninklijke Nederlandse Baseball en Softbal Bond)
  • KNWU (Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie)
  • KNHB (Koninklijke Nederlandse Hockey Bond)


De tarieven (excl. BTW) voor het jaar 2023 zijn als volgt:
Bruto: € 286,55
Netto: € 191,13
Lid sportbond waarmee Videma een overeenkomt heeft: € 150,00

NB: de netto vergoeding bevat een korting van 33,3% en geldt bij aanmelding uit eigen beweging of binnen een door Videma gestelde reactieperiode, in combinatie met betaling van de verschuldigde vergoeding binnen de daartoe op de factuur gestelde termijn.