Samenwerking brancheorganisaties

Videma is graag bereid samen te werken met brancheorganisaties. Met meerdere brancheorganisaties bestaan al speciale afspraken, onder meer met Koninklijke Horeca Nederland (hotels), Recron (recreatiebedrijven), NL Actief (fitnesscentra), Techniek Nederland (tv-winkels) etc.

Samenwerking resulteert in:

  • Maatwerk (regelingen met parameters die voor de sector goed herkenbaar en hanteerbaar zijn, wat zorgt voor efficiency en een lagere administratieve belasting);
  • Betere communicatie;
  • Korting op de reguliere vergoedingen in het geval de branche-organisatie diensten verricht die Videma een besparing opleveren (zie hierna).

 

Videma hanteert de modulaire vergoedingsregeling zoals die is overeengekomen tussen MKB Nederland, VNO-NCW en VOI©E. Brancheorganisaties kunnen - afhankelijk van de diensten die zij wensen te verrichten - een korting ontvangen op de voor hen geldende bruto-tarieven:

  • 5% voor de elektronische aanlevering van deelnemergegevens (deelnemers zijn leden van de brancheorganisatie die zich hebben aangemeld voor een Videma licentie) volgens een door Videma vastgesteld format en voor het zorg dragen voor de facturatie;
  • 5% voor de elektronische aanlevering van de gegevens* van niet-deelnemers. Deze vergoeding wordt standaard direct in het eerste jaar gegeven aan de branches die hiervoor een inspanningsverplichting op zich nemen om van zoveel mogelijk leden deze gegevens aan te leveren en wordt - afhankelijk van de wel/niet geleverde inspanning en het daarmee bereikte resultaat - in het daaropvolgende jaar van jaar tot jaar verlengd;
  • 5% voor debiteurenrisico en tijdige betaling (betaling van de relevante factuur door de brancheorganisatie binnen de daarvoor gestelde termijn, tenzij de vertraging is veroorzaakt door Videma). Bij de deelnemers oninbare bedragen wegens faillissement vallen onder het debiteurenrisico;
  • 4,5% voor communicatie en rust in de markt: het betreft hier een vergoeding voor communicatie met de achterban via onder andere nieuwsbrieven, websites, periodieken en kwartaalberichten. De communicatie heeft betrekking op de regeling, maar zal (periodiek) ook van wervende aard zijn. De concrete inhoud van deze verplichting bestaat in beginsel uit het informeren van nieuwe leden, het beschikbaar stellen van informatie op de (in ieder geval voor leden toegankelijke) website van de brancheorganisaties en periodieke publicaties via ledenbulletins. De inhoud en frequentie van communicatie kan in overleg nog nader worden uitgewerkt. Daarnaast maakt ook het assisteren bij klachten of geschillen deel uit van deze vergoeding. Deze vergoeding wordt standaard direct in het eerste jaar gegeven en - afhankelijk van de wel/niet geleverde inspanning in het daaropvolgende jaar - van jaar tot jaar verlengd.

De vergoeding voor communicatie en rust in de markt kan alleen in combinatie met tenminste een van de andere diensten worden verkregen.

De maximale te ontvangen vergoeding bedraagt 19,5%. Bovenvermelde percentages zijn geldend vanaf 2016.

* De informatie van ondernemingen, wel aangesloten bij de brancheorganisatie, maar niet participerend in de brancheregeling. Deze worden geblokkeerd ter vermijding van onnodige aanschrijvingen. De niet-deelnemers zullen alleen worden geblokkeerd indien men 'Nee beeldgebruik' verklaart (ook dit laatste kan door de brancheorganisatie worden gemeld bij de aanlevering van de gegevens).

Wilt u een afspraak maken om de voordelen van een brancheregeling te bespreken, mail ons via frontoffice@videma.nl.