Wat is de Proportionele Billijke Vergoeding?

Op 1 juli 2015 is de Wet auteurscontractenrecht in werking is getreden. Met deze wet zijn de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten gewijzigd en hebben scenarioschrijvers (vertegenwoordigd door Lira) , regisseurs (vertegenwoordigd door Vevam) en hoofdrolspelers (vertegenwoordigd door NORMA) van televisieprogramma’s via voornoemde rechtenorganisaties een nieuwe wettelijke aanspraak gekregen op een billijke vergoeding indien een televisieprogramma, waaraan zij hebben meegewerkt, openbaar wordt gemaakt. Deze vergoeding komt bovenop de vergoeding die verschuldigd is aan de producent van een televisieprogramma.

Wie heeft recht op deze vergoeding?

De Proportionele Billijke Vergoeding komt toe aan scenarioschrijvers, regisseurs en hoofdrolspelers (makers) en kan alleen collectief worden geïnd. Hun belangen worden vertegenwoordigd door:

  • Lira: Rechtenorganisatie voor schrijvers en vertalers van o.a. tv-spelen, series en films voor tv (www.lira.nl);
  • Vevam: Rechtenorganisatie voor regisseurs van film- en televisiewerken in Nederland (www.vevam.org);
  • Norma: Rechtenorganisatie voor uitvoerende kunstenaars (www.stichtingnorma.nl).

Waarom moet ik deze vergoeding aan Videma betalen?

Om administratief ongemak voor gebruikers te voorkomen hebben Lira, Vevam en Norma, mede op aandringen van VNO-NCW en MKB-Nederland, Videma gemachtigd de Proportionele Billijke Vergoeding ten behoeve van de genoemde makers te incasseren. Hierdoor ontvangt u ook in de toekomst slechts één factuur en niet meerdere facturen van verschillende organisaties.

Hoe hoog is de Proportionele Billijke Vergoeding?

In verband met de nieuw ingevoerde vergoedingsregeling voor makers is in overleg met de centrale ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland afgesproken dat een toeslag van 10% op de door Videma gehanteerde tarieven zal worden gehanteerd. Videma heeft met de CBO’s van de makers afspraken gemaakt over de verdeling van de geïncasseerde vergoedingen.

Waarom komen jullie hier nu pas mee en niet al in 2015?

Als een nieuwe wet in werking treedt, moet één en ander nog vormgegeven worden in de praktijk. Zo’n nieuwe wettelijke regeling kan niet van de één op andere dag ten uitvoer gebracht worden. Hier is overleg en overeenstemming met diverse partijen voor nodig wat geruime tijd in beslag neemt. Met VNO-NCW en MKB-Nederland is afgesproken dat er niet met terugwerkende kracht zal worden geïnd bij betaling conform de overeengekomen toeslagregeling vanaf 2019.

Zijn met de nieuwe toeslag voor de Proportionele Billijke Vergoeding alle rechten voor de vertoning van televisieprogramma’s gedekt?

Videma vertegenwoordigt met ingang van 2019 niet alleen de belangen van producenten van televisieprogramma’s maar ook de belangen van makers. De wetgever heeft per 1 juli 2015 namelijk nieuwe vergoedingsaanspraken voor scenarioschrijvers, regisseurs en hoofdrolspelers van televisieprogramma’s in de wet opgenomen. Videma heeft geen invloed op deze wetswijziging gehad noch heeft ze dat op mogelijke toekomstige wetswijzigingen.

Indien een gebruiker met ingang van 2019 een Vertoning verricht in overeenstemming de geldende Licentievoorwaarden en deelneemt aan de toeslagregeling dan vrijwaart Videma conform artikel 10 van deze Licentievoorwaarden de gebruiker tegen aanspraken van derden ten aanzien van het aan de derde toekomende auteursrecht op het vertoonde televisieprogramma. Tevens vrijwaart Videma tegen aanspraken van derden terzake van de Proportionele Billijke Vergoeding. De vrijwaring geldt niet voor aanspraken van derden terzake van de in een televisieprogramma opgenomen muziekwerken, hiervoor dient een licentie te worden verkregen van Buma en Sena.

Moet ik ook betalen voor de periode tot en met 2018?

Met VNO-NCW en MKB-Nederland is als onderdeel van de regeling afgesproken dat Videma, mede namens Lira, Vevam en Norma, niet met terugwerkende kracht een vergoeding voor de periode 1 juli 2015 t/m 31 december 2018 in rekening brengt mits u conform de toeslagregeling de 10% toeslag op de door Videma gehanteerde tarieven vanaf 1 januari 2019 aan Videma voldoet.

Kan ik afspraken maken met Lira, Vevam en Norma over de hoogte van de Proportionele Billijke Vergoeding?

Nee. Lira, Vevam, Norma hebben Videma gevolmachtigd om namens hen uitvoering te geven aan de Proportionele Billijke Vergoeding. Videma (mede namens Lira, Vevam en Norma) heeft met VNO-NCW en MKB-Nederland afspraken gemaakt over de toeslag in verband met de Proportionele Billijke Vergoeding. Daarvoor is administratief één loket gecreëerd dat voor ondernemers voordelen biedt.

Ontvang ik over de toeslag ten behoeve van de Proportionele Billijke Vergoeding ook aanmeld- en betalingskorting en/of branchekorting?

Ja. Net als bij het Videma-tarief wordt, voor zover dit van toepassing is, óók op de toeslag ten behoeve van de Proportionele Billijke Vergoeding de aanmeld- en betalingskorting en/of branchekorting toegepast.

Wat is nu de werkelijke verhoging?

Het tarief dat op het tariefblad vermeld is betreft het totaaltarief (excl. Btw) dat u moet voldoen. Dit totaaltarief bestaat uit het Videma-tarief plus de afgesproken toeslag (10% van het Videma-tarief).

Wordt de toeslag ten behoeve van de Proportionele Billijke Vergoeding jaarlijks geïndexeerd?

De tarieven van Videma worden jaarlijks geïndexeerd, hetzelfde geldt voor de toeslag. De prijsindex voor het jaar 2019 bedraagt 1,3%. De getoonde tarieven voor het jaar 2019 zijn inclusief prijsindex.

Ik ben niet aangesloten bij VNO-NCW/MKB-Nederland of een brancheorganisatie. Heeft dit dan wel betrekking op mij?

VNO-NCW, MKB-Nederland en Videma (mede namens Lira, Vevam, Norma) hebben afspraken gemaakt over de hoogte en administratieve verwerking van de toeslag in verband met de invoering van de Proportionele Billijke Vergoeding. Deze afspraken worden toegepast in alle situaties waar televisieprogramma’s openbaar worden gemaakt, dit staat los van de vraag of de gebruiker is aangesloten bij VNO-NCW/MKB-Nederland of een brancheorganisatie. Daardoor wordt iedere gebruiker gelijk behandeld. Daartoe is Videma ook door de Wet Toezicht collectief beheer verplicht.

Leden van brancheorganisaties kunnen, als deze brancheorganisatie een overeenkomst met Videma heeft gesloten, mogelijk profiteren van de voor deze branche geldende tarieven.

Is de branche waar ik lid van ben geïnformeerd over de Proportionele Billijke Vergoeding?

VNO-NCVW en MKB-Nederland hebben ingestemd met de toeslag in verband met de Proportionele Billijke Vergoeding en hebben hun leden hiervan op de hoogte gesteld. Alle brancheorganisaties die zijn aangesloten bij VNO-NCW/MKB-Nederland én waarmee Videma een overeenkomst heeft zijn daarnaast specifiek geïnformeerd.

Wat gebeurt er als ik de toeslag ten behoeve van de Proportionele Billijke Vergoeding niet betaal?

Indien u televisieprogramma’s in uw bedrijf of instelling openbaar maakt, heeft u daarvoor toestemming van de rechthebbenden van dat programma nodig. Daarnaast dient u de wettelijke vergoeding te voldoen ten behoeve van scenarioschrijvers, regisseurs en hoofdrolspelers.

VNO-NCW, MKB-Nederland en Videma (mede namens Lira, Vevam, Norma) hebben afspraken gemaakt over de toeslag ten behoeve van de Proportionele Billijke Vergoeding via de factuur van Videma. Hierdoor regelt u via één gezamenlijk loket op een simpele wijze de benodigde licentie en vrijwaringen om ongestoord televisieprogramma’s te kunnen vertonen.

Indien en zolang u de verplichting tot betaling van de Videma-licentie niet of niet volledig nakomt, wordt de licentie geacht niet te zijn verleend. Mocht u de door Videma gelicenseerde televisieprogramma’s wel blijven doorgeven of vertonen, doet u dat zonder toestemming en maakt u inbreuk op de auteurswet en kunnen er rechtsmaatregelen volgen. Indien u het niet eens bent met het door Videma toegepaste tarief (inclusief de toeslag ten behoeve van de Proportionele Billijke Vergoeding) verwijzen wij u naar onze klachtenregeling. Mocht die klacht niet tot uw genoegen of niet tijdig worden beantwoord, dan kunt u altijd nog terecht bij de Geschillencommissie Auteursrechten zakelijk.

Kan ik bezwaar maken tegen de toeslag die wordt gehanteerd ten behoeve van de Proportionele Billijke Vergoeding?

De toeslag ten behoeve van de Proportionele Billijke Vergoeding is overeengekomen met de grootste werkgeversorganisaties van Nederland: VNO-NCW en MKB-Nederland.

Indien u het niet eens bent met het door Videma toegepaste tarief (inclusief de toeslag ten behoeve van de Proportionele Billijke Vergoeding) verwijzen wij u naar onze klachtenregeling. Mocht die klacht niet tot uw genoegen of niet tijdig worden beantwoord, dan kunt u altijd nog terecht bij de Geschillencommissie Auteursrechten zakelijk.