Toelichting Proportionele Billijke Vergoeding voor scenarioschrijvers, regisseurs en hoofdrolspelers

Op 1 juli 2015 is de Wet auteurscontractenrecht in werking getreden. Met deze wet zijn de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten gewijzigd en hebben scenarioschrijvers (vertegenwoordigd door Lira), regisseurs (vertegenwoordigd door Vevam) en hoofdrolspelers (vertegenwoordigd door NORMA) van een televisieprogramma een nieuwe wettelijke aanspraak gekregen op een billijke vergoeding voor het openbaar maken van hun werk: hierna genoemd de Proportionele Billijke Vergoeding (PBV).

Overeenkomst met VNO/NCW en MKB-Nederland: administratief gemak
Om administratief ongemak voor gebruikers te voorkomen hebben Lira, Vevam en Norma, mede op aandringen van VNO/NCW en MKB-Nederland, Videma gemachtigd de PBV voor hen te incasseren. In overleg met de Commissie Auteursrecht van VNO-NCW en MKB-Nederland is in dit verband met ingang van 1 januari 2019 een toeslag van 10% op de door Videma gehanteerde tarieven afgesproken. Indien en voor zover van toepassing worden op deze toeslag, vergelijkbaar als bij het Videma-tarief, de aanmeld- en betalingskorting en/of branchekorting toegepast.

Geen terugwerkende kracht bij betaling aan Videma conform de toeslagregeling
De wettelijke aanspraak die Lira, Vevam en Norma ten behoeve van respectievelijk scenarioschrijvers, regisseurs en hoofdrolspelers hebben, geldt met ingang van 1 juli 2015. Met VNO-NCW en MKB-Nederland is overeengekomen dat gebruikers die de toeslag met ingang van 1 januari 2019 via de factuur van Videma voldoen geen factuur zullen ontvangen voor de periode vanaf 1 juli 2015 tot en met 31 december 2018.

Ten behoeve van de Proportionele Billijke Vergoeding is met VNO-NCW en MKB-Nederland afgesproken dat gebruikers een toeslag van 10% op de Videma tarieven betalen. Dit kan derhalve het in samenspraak met een branche vastgestelde branchetarief zijn of het bedrag dat is verschuldigd op basis van de standaardtarieven gerelateerd aan het door het bedrijf opgegeven gebruik. Videma en de CBO’s van makers hebben onderling afspraken gemaakt over de verdeling van de geïncasseerde vergoedingen.

Gebruikers die het niet eens zijn met het door Videma toegepaste tarief (inclusief de toeslag ten behoeve van de Proportionele Billijke Vergoeding) kunnen hierover een klacht indienen bij Videma (https://www.videma.nl/vertoners/klachten/). Mocht die klacht niet tot genoegen of niet tijdig worden beantwoord, kan de gebruiker altijd nog terecht bij de Geschillencommissie Auteursrechten zakelijk.