Welke tv-programma's vertegenwoordigt Videma precies?

Videma geeft toestemming voor de doorgifte en groepsvertoning van alle programma's die worden uitgezonden op de kanalen: NPO 1, NPO 2, NPO 3 (en de digitale kanalen van de Nederlandse Publieke Omroep), RTL4, RTL5, RTL7, RTL8, RTLZ, SBS6, SBS9, NET5, Veronica, Disney XD, FOX, Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Discovery Channel en TLC. De rechten op deze programma's berusten bij omroepen (voor zover zij zelf eigenaar zijn van de programma's die ze uitzenden) en producenten.

Tv was toch altijd gratis, waarom deze vergoeding?

Op grond van de Auteurswet was het altijd al nodig om bij tv-vertoning vooraf toestemming aan te vragen. In de tweede helft van de jaren '90 nam het gebruik van tv in de zakelijke markt fors toe. Met die toename ontstond ook een groeiende behoefte aan het snel en makkelijk regelen van de auteursrechtelijke toestemming. Daarop besloten rechthebbenden hun rechten te bundelen en Videma in staat te stellen de markt een kant-en-klare licentie voor een compleet tv-pakket aan te bieden.

In de afgelopen 15 jaar is het zakelijk gebruik van tv verder toegenomen, met name door de komst van mooie, platte schermen. Intussen beschikken zo'n 25.000 bedrijven en instellingen over een Videma licentie en ontvangen rechthebbenden op tv-beelden een eerlijke vergoeding voor de waarde die zij leveren.

Ik ben een hotel en geef tv door naar de kamers. Betaal ik al geen auteursrechten via mijn kabelabonnement?

Het Hof van Justitie EG heeft in december 2006 bevestigd dat de doorgifte van televisieprogramma’s naar hotelkamers is aan te merken als een “openbaarmaking” in de zin van de Auteurswet. Voor deze openbaarmaking is toestemming van de rechthebbenden vereist.

Toestemming voor doorgifte staat los van de herkomst van het televisiesignaal. Televisiebeelden zijn meestal afkomstig van de kabel, het internet, satelliet of vanuit de ether. Deze zorgen voor de fysieke aanlevering van het televisiesignaal. Die aanlevering is te vergelijken met de aankoop/huur van een dvd. Zo’n dvd is zonder verdere verplichtingen thuis te bekijken, maar wil men dezelfde dvd in een recreatiezaal vertonen, moet vooraf een regeling met de rechthebbende op de dvd zijn overeengekomen. Dat geldt voor het doorgeven van televisiebeelden ook.

Het is dus niet zo, dat in het abonnement met een signaalleverancier, bijvoorbeeld het kabelbedrijf, de auteursrechtelijke toestemming voor de verdere doorgifte in bv. een hotel is geregeld.
Met betrekking tot het onderscheid signaallevering vs. rechtenvergoeding heeft Videma afspraken gemaakt met de brancheorganisatie van de kabelbedrijven, NLKabel. Dit heeft onder meer geleid tot een verduidelijking van de voorwaarden van het kabelabonnement. Daarin informeren de kabelbedrijven hun klanten nu expliciet dat het abonnement niet voorziet in de auteursrechten op de verdere doorgifte na aanlevering van het tv-signaal door het kabelbedrijf.

Meer informatie vindt u in deze brochure.

Maakt het nog verschil hoe ik het tv-signaal binnenkrijg?

Nee, dat maakt geen verschil. Er is een onderscheid tussen signaallevering en de vereiste van auteursrechtelijke toestemming voor openbaarmaking. Voor de (fysieke) levering van het signaal kunt u kiezen tussen bv. een kabelbedrijf, Digitenne, satelliet of internet. Als u via hun signaal vervolgens programma's vertoont of doorgeeft die behoren tot het pakket van Videma, dient u los van het abonnement van uw signaalleverancier te beschikken over een licentie van Videma.

Ik zie een aanmeld- en betalingskorting op mijn factuur. Hoe zit dat? (incl. rekenvoorbeeld)

MKB Nederland en VNO-NCW (namens het bedrijfsleven) en de Collectieve Beheersorganisaties Buma, Sena en Videma hebben in 2012 afspraken gemaakt die moeten leiden tot harmonisering van tariefstructuren en verdere efficiency.

Eén van de afspraken is het invoeren van een bruto-netto systematiek. Dit betekent ook voor de Videma-regelingen dat voortaan altijd een bruto vergoeding als uitgangspunt dient. Op deze bruto vergoeding wordt vervolgens een aanmeld- en betalingskorting verleend, hetgeen leidt tot de netto vergoeding. De aanmeld- en betalingskorting bedraagt 33,3%.Bij de maatwerkregelingen voor cafés en cafetaria's / restaurants is sprake van 25% aanmeld- en betalingskorting.

Waar in huidige regelingen nog geen rekening werd gehouden met de bruto-netto systematiek, geldt het huidige, bij de aanvraag overeengekomen tarief als de netto vergoeding. De bruto-netto systematiek kan in twee gevallen in werking treden:

  • Indien een tv-gebruiker zich niet op eigen initiatief aanmeldt, bijvoorbeeld naar aanleiding van een Videma informatiecampagne met een daarin gestelde reactieperiode. Zou na de reactieperiode bij controle blijken dat er sprake is van gebruik waardoor alsnog de vereiste licentie moet worden verstrekt, is Videma gerechtigd voor het betreffende jaar de aanmeld- en betalingskorting op 0% te stellen en de bruto vergoeding te hanteren.
  • Is een tv-gebruiker eenmaal klant, werkt de licentie cf. de voorwaarden als een doorlopend abonnement, tenzij wij een bericht van opzegging ontvangen. Elk jaar wordt op de factuur de aanmeld- en betalingskorting in mindering gebracht op de bruto vergoeding, echter na het overschrijden van de betalingstermijn zal deze op 0% worden gesteld en dient de klant de bruto vergoeding te voldoen.

Naast de aanmeld- en betalingskorting wordt, indien van toepassing, rekening gehouden met een branchekorting als deze met een brancheorganisatie is overeengekomen.

Hoe berekent Videma de jaarlijkse prijsindex?

De prijsindex is gebaseerd op de ontwikkeling van de Consumentenprijsindex (CPI) Alle Huishoudens, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. De prijzen worden op 1 januari van elk jaar aangepast.

Naar aanleiding van afspraken tussen MKB-Nederland/VNO-NCW en VOICE (namens de rechtenorganisaties) hanteren Buma, Sena en Videma inmiddels een uniforme methodiek voor het bepalen van de prijsindex: het gemiddelde gemeten van de meest recente 12 maanden periode juni tot juni op basis van de CPI tabel afgeleid. In de afgeleide CPI is het effect van veranderingen in de tarieven van productgebonden belastingen en subsidies en van consumptiegebonden belastingen geëlimineerd. De afgeleide CPI is doorgaans lager dan de 'gewone' CPI.

De prijsindex voor 2023 bedraagt 9,9%.

Welk BTW percentage hanteert Videma?

Het van overheidswege bepaalde BTW percentage bedraagt op dit moment 21%.

Hoe werkt een reguliere Videma licentie?

De Videma licentie (voorheen ook wel vertoningsvergunning genoemd) wordt pas afgegeven na een daartoe verstrekte aanvraag van de vertoner. De licentie werkt normaal gesproken als een abonnement. De ingangsdatum is uiteraard gelijk aan de bij de aanvraag opgegeven gewenste ingangsdatum. Aan het eind van het kalenderjaar wordt de licentie steeds automatisch verlengd, tenzij wij uiterlijk een maand voor ommekomst (dus uiterlijk 1 december voorafgaand aan de verlenging per 1 januari) een schriftelijke kennisgeving ontvangen dat de verlenging niet wordt gewenst.

Voor meer informatie, zie de praktische toelichting.

Hoe kan ik mijn licentie beëindigen?

Overeenkomstig de voorwaarden dient u ons schriftelijk in kennis te stellen van een beeindiging. Wij zullen de licentie vervolgens beeindigen per de eerstkomende vervaldatum. Let op: als uw licentie per 1 januari van elk jaar automatisch verlengt, dient uw verzoek tot beeindiging uiterlijk 1 december voorafgaand bij ons binnen te zijn!

Zijn scholen niet vrijgesteld van een auteursrechtelijke vergoeding?

Alleen als de vertoning plaatsvindt in het kader van het onderwijsprogramma. De Auteurswet zegt (artikel 12 lid 5): Onder een voordracht, op- of uitvoering of voorstelling in het openbaar wordt niet begrepen die welke uitsluitend dient tot het onderwijs dat vanwege de overheid of vanwege een rechtspersoon zonder winstoogmerk wordt gegeven, voor zover de voordracht, op- of uitvoering of voorstelling deel uitmaakt van het schoolwerkplan of leerplan voor zover van toepassing, of tot een wetenschappelijk doel.

Voor schoolvertoningen die niet onder deze definitie vallen (bv. vertoningen in het kader van amusement en ontspanning) is toestemming derhalve vereist. Videma's schoollicenties lopen van 1 september tm 31 augustus.

Zie voor meer informatie de speciale onderwijsportal Auteursrecht & Onderwijs.

Voert Videma ook controle uit?

Zeker en dat wordt ook van ons verwacht door de rechthebbenden die wij vertegenwoordigen en de vertoners die wel netjes en tijdig de licentie regelen. Videma heeft om die reden een buitendienst die informeert, zonodig ter plekke de licentie regelt (dan wel tegen meerkosten) en controleert.

Als inbreuk op het auteursrecht van onze rechthebbenden wordt geconstateerd, en de vertoner weigert de vereiste toestemming te regelen, zal een proces verbaal worden opgemaakt dat als basis dient voor verdere rechtsmaatregelen. 

Kan Videma een licentie weigeren of intrekken?

Videma behoudt zich het recht voor een aanvraag voor een licentie te weigeren resp. een reeds afgegeven licentie te beëindigen, indien het voorgenomen resp. geconstateerde gebruik in strijd is met de aan de licentie verbonden voorwaarden. Videma zal deze weigering resp. beëindiging in een schriftelijke reactie motiveren.

Wat is het verschil tussen Videma en Brein?

Videma biedt vertoners de gelegenheid de vereiste toestemming voor openbaarmaking via een licentie te regelen. Brein (www.anti-piracy.nl) is een anti-piraterij organisatie, die optreedt tegen misbruik van intellectueel eigendom. Videma en Brein werken soms samen. Als Videma bij controle opzettelijke inbreuk constateert, wordt voor de handhaving Brein ingeschakeld. In het algemeen zal deze zich richten op civiele actie, maar zonodig kan Brein voor strafrechtelijke opvolging een beroep doen op de Fiod-ECD.

Meer informatie van Brein vindt u hier.

Is dit niet de zoveelste administratieve last?

Naar onze mening is het omgekeerde het geval. Zonder het bestaan van rechteninstanties zou u de toestemming voor het gebruik van elk muziekwerk of tv-programma met elke rechthebbende afzonderlijk moeten regelen. In het geval van Videma alleen al zijn dat er ca. 4.500, over de gehele wereld. Dat is praktisch ondoenlijk en onbetaalbaar. Door het enorme aanbod van content gebundeld aan te bieden, ontstaat juist een terugdringing van de administratieve belasting. En kunt u met een beperkte inspanning over een compleet contentaanbod beschikken.

Overigens is Videma voortdurend actief de lasten verder te verminderen, bv door maatwerkafspraken te maken met brancheorganisaties en door intensievere samenwerking met Buma en Sena (waardoor inmiddels de gezamenlijke factuur mogelijk is).

Waar vind ik meer informatie over de wetgeving waarop Videma haar activiteiten baseert?

De activiteiten van Videma zijn gebaseerd op de Nederlandse Auteurswet. Belangrijke artikelen zijn artikel 1 (rechthebbende heeft exclusieve recht op openbaarmaking) en artikel 12 (wat wordt verstaan onder openbaar maken).

De Auteurswet is bedoeld om rechten op intellectueel eigendom te beschermen, en om bij inbreuk op deze rechten maatregelen te kunnen treffen. Verder staat in de Auteurswet beschreven in welke situaties de auteursrechthebbende zijn rechten te gelde kan maken. Zo weten zowel rechthebbenden als gebruikers waar ze aan toe zijn.

Zie tevens de pagina Wetgeving en referenties.

Voor meer algemene informatie: auteursrecht.nl.

Hoe kan ik een kopie factuur ontvangen?

Wanneer u, naar aanleiding van een herinnering of aanmaning, een kopie van de (originele) factuur wenst te ontvangen dan kunt u inloggen in uw dossier. Dit kunt u doen door in te loggen met de op de herinnering of aanmaning weergegeven inloggegevens. Indien u de herinnering per e-mail heeft ontvangen dan kunt u in de e-mail doorklikken naar uw dossier.